Vedtægter

Her kan du læse Ebberup Badmintonklub's vedtægter

  • Ebberup-badminton-klub

Love for Ebberup Badmintonklub

§1

Foreningens navn er ”Ebberup Badmintonklub”, og den har hjemsted i Ebberup. Foreningens formål er at dyrke badmintonspillet og udbrede interessen for og kendskabet til denne sport i et forpligtende fællesskab.

§2

Klubben er gennem Fyns Badminton-kreds medlem af Dansk Badmintonforbund under Dansk Idrætsforbund og ”The International Badminton Federation”. Medlemmerne er underkastet de love og bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte.

§3

Som medlem optages enhver badmintoninteresseret, for så vidt vedkommende er amatør og ikke har uopfyldte forpligtelser til anden forening indenfor Dansk Idrætsforbund. Medlemskabet løber over perioden d.1/9-31/4.

Medlemsforholdet kan ophøre ved ekskludering. Bestyrelsen kan af egen drift og skal på skriftlig og motiveret opfordring af ¼ af medlemmerne eller 25 medlemmer, hvoraf mindst 20 skal være aktive seniorer og højest 5 juniormedlemmer, midlertidigt ekskludere et medlem. En sådan midlertidig eksklusion skal forelægges den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling til afgørelse.

Denne afgørelse kan af såvel bestyrelsen som den ekskluderede appelleres til Dansk Badminton Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til endelig afgørelse. Såfremt denne afgørelse går den ekskluderede imod afholdes eventuelle omkostninger af ham/hende, hvorfor der ved indgivelse af appel erlægges et depositum på 500 kr.

§4

Aktive medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes af bestyrelsen, for leje af baner i klubbens spillelokaler. Kontingentet opkræves efter regler, der fastsættes af bestyrelsen. Ved restance mister medlemmet sine rettigheder, men løses dog ikke derved fra sine forpligtelser.
Kontingentet for passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

§5

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den er beslutningsdygtig, uden hensyn til de mødendes antal, jfr.§7 om lovændringer. Indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes, før forhandlingerne har taget deres begyndelse.

§6

Der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med 14 dages varsel ved annonce i den lokale avis. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden inden 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i den forløbne periode.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, samt repræsentanter til spilleudvalg.
5. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

§7

Stemmeret udøves af aktive seniormedlemmer. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Kun aktive seniormedlemmer er valgbare til formands- og bestyrelsesposter samt suppleanter herfor.
Til beslutning kræves simpelt stemmeflertal, dog kræver ændring i lovene vedtagelse af 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmers stemmer. Opnås sådan stemmeflertal ikke på generalforsamlingen, og forslaget vedtages ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer, må inden 14 dage indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, og stemmeberettigede medlemmers antal. Såfremt et stemmeberettiget medlem forlanger det, skal afholdes skriftlig afstemning.

§8

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som den ordinære og skal holdes, når 3 aktive bestyrelsesmedlemmer, ¼ af medlemmerne eller 15 aktive seniormedlemmer fremsætter skriftlig motiveret krav til formanden herom.
Indvarslingen skal i så tilfælde ske inden 3 uger efter kravets fremkomst.

§9

Mødeberettiget til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling er alle medlemmer.

§10

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der sammen med 2 suppleanter vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at der hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen, der repræsenterer klubben udadtil, fastsætter selv sin og spillerudvalgets forretningsorden.
Til beslutning kræves simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
I formandens fravær indtager næstformanden formandens post.
Over bestyrelsens beslutninger føres protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

§11

Bestyrelsen træffer beslutning om udleje af lokaler, der er velegnet til spillets udførelse.

§12

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i den anledning særlig indkaldt generalforsamling. Mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være repræsenterede, og der kræves til at vedtage forslaget ¾ af de afgivne stemmer. Er der ikke repræsenteret det tilstrækkelige antal medlemmer, indkaldes en ny generalforsamling, hvor da bestemmelsen kan vedtages uden hensyn til de repræsenteredes antal, såfremt ¾ af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. På samme måde tages der bestemmelse om anvendelse af klubbens formue, når dens opløsning er vedtaget.

Disse love er vedtaget på klubbens generalforsamling den 23. marts 2023, og afløser love af den 8. september 2011, der afløste love af den 17. november 1965, der afløste love af 17.marts 1936.